جریمه و جایزه

شارژپل یک پلتفرم مدیریت ساختمان است که خدمات متنوعی را در اختیار مدیران ساختمان قرار می دهد. یکی از این خدمات، مدیریت جریمه و جایزه ساکنین است. با استفاده از این سیستم، مدیران ساختمان می توانند به ساکنین خوش حساب جایزه دهند و از ساکنین بد حساب جریمه بگیرند.


نحوه کار سیستم جریمه و جایزه شارژپل:


مدیران ساختمان می توانند در شارژپل قوانین جریمه و جایزه را تعریف کنند. این قوانین می تواند شامل موارد زیر باشد:


جریمه برای پرداخت های معوق:

مدیران ساختمان می توانند برای پرداخت های معوق ساکنین جریمه تعیین کنند. این جریمه می تواند به صورت درصدی از مبلغ شارژ یا مبلغ ثابت باشد.


جایزه برای پرداخت های به موقع:

مدیران ساختمان می توانند برای پرداخت های به موقع ساکنین جایزه تعیین کنند. این جایزه می تواند به صورت درصدی از مبلغ شارژ یا مبلغ ثابت باشد.


جایزه برای پرداخت های زودهنگام:

مدیران ساختمان می توانند برای پرداخت های زودهنگام ساکنین جایزه تعیین کنند. این جایزه می تواند به صورت درصدی از مبلغ شارژ یا مبلغ ثابت باشد.


استفاده از سیستم جریمه و جایزه شارژپل مزایای زیادی دارد. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:


تشویق ساکنین به خوش حسابی:

سیستم جریمه و جایزه می تواند ساکنین را به خوش حسابی تشویق کند.


افزایش درآمد ساختمان:

سیستم جریمه و جایزه می تواند درآمد ساختمان را افزایش دهد.


کاهش هزینه های مدیریت ساختمان:

سیستم جریمه و جایزه می تواند هزینه های مدیریت ساختمان را کاهش دهد.